Επίδομα έως 600 ευρώ σε κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, έτους 2014, οικογενειών που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, αλλά και άλλα νησιά (δημοτικές και τοπικές κοινότητες τους) οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες στην Οδηγία ως ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.

Όλες οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης

Ως «οικογένεια» θεωρούνται:

 1. Οι σύζυγοι (ζεύγος σε νόμιμο γάμο) άνευ τέκνων.
 2. Οι σύζυγοι με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
 3. Οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

α) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά,

β) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.

Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (με τον όρο που προσδιορίζεται παραπάνω), Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014. Σε περίπτωση ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος, διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) Σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

Β) Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
 2. Βεβαίωση του Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 ή έντυπο Ε1, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ.

Τρόπος υποβολής αίτησης

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Κ.Ε.Π. ή αποστέλλονται απευθείας από τον αιτούντα στην αρμόδια Υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-/Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού/Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων-Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω:

 1. Στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου.
 2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apdaigaiou.gov.gr./Ανακοινώσεις & Πληροφορίες προς Πολίτες/Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών 2014.
 3. Για τη Νάξο στο τηλέφωνο 22813-60266.

Πηγή Naxos Now

Απάντηση