Αρχαία Νομίσματα Αμοργού

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΑΥΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
ΥΠΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
H παροῦσα πραγματεία ἐδημοσιεύθη μὲν κατὰ τὸν παρελθόντα ‘Απρίλιο  ἓν τῇ Ἀρχαιολογικῇ Ἐφημέριδι Ἀθη­νὼν (περίοδος Β’, τεῦχος Ἰδ’}, ἐμνημονεύθη δ’ εὐμενῶς καὶ ἐκτενῶς ἀνελύθη ἐν τῷ Βιενναίω περιοδικῷ συγγράμματι Numismalisclie Zeitschrifl (Jahrgang 1870, Lieferung f unci II, Janner-Juni, σελ. 239—246) ὑπὸ τοΰ Κυρίου C. W. lluber. Αἳ δι’ ἡμᾶς φιλοφρονητικαὶ ἐκφράσεις τοῦ διακεκριμένου νομισματολόγου, ἒφ’ αἷς ἐκφραζομεν αὐτῷ τὴν ἡμετέραν εὐγνωμοσύνην, πρέπει μᾶλλον ν’ ἀποδοθῶσιν εἲς τὴν προθυμίαν καὶ τὴν ἐπιείκειαν, μεθ’ὧν οἱ τῆς Ἐσπε­ρίας ἐπιστήμονες ὑποδέχονται τὰ καθ’ἠμᾶς ἐκπονούμενα δια­νοητικὰ ἔργα. Ἐπειδὴ δὲ ἢ ‘Αρχαιολογική Ἐφημερίις, καὶ ἄλλην ὕλην περιέχουσα, δεν εἶναι εἰς πάντας τοὺς εἰδικῶς περὶ τὴν νομισματικὴν καταγινομένους εὐπρόσιτος, ἔκρινα καλὸν ν ἀνατυπωσω τὴν πραγματείαν μου εἰς ἴδιον τεῦχος, προσθεὶς τὴν περιγραφὴν καὶ τὸ ἀπεικονισμα ἀνεκδότου τινὸς τετραδράχμου τοῦ Μεγάλου ‘Αλεξάνδρου, ἒφ’ οὐ παρίσταται ἡ σικύα, ἀνήκοντος εἰς τὴν πλουσίαν συλλογὴν τοῦ Κυρίου Prokescll-Osten, εὐμενῶς ἐπιτρέψαντός μοι τὴν δημοσίευσιν.

Κάντε  κλικ στην φωτογραφία για να κατεβάσετε το βιβλίο

Απάντηση