1884 Υπόμνημα Περιγραφικό της Αμοργού υπό Α.Μηλιαράκη

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Πολλὰ βιβλία καὶ μελέται ἔχουσι γραφή, διὰ τὴν ἰδιαιτέραν μας πατρίδα Ἀμοργὸν πλὴν ὅμως εἰς ὀλίγους ἡμᾶς ἧτο αἰσθητὸν ὅτι ἡ ἐξεύρεσις ἑνὸς βιβλίου εἰδικῶς ἀφορῶντος τὴν ὡραίαν νῆσον μας, ἦτο πολὺ δύσκολος ἂν ὄχι ἀδύνατος. Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἁπανταχοῦ Ἀμοργίνων εἶχε τοῦτο ὑπ’ ὄψιν αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεως της καὶ δεν θὰ ἐβράδυνε να πραγματο­ποίηση ἕνα ἐκ τῶν σκοπῶν τῆς, ἐκδιδοῦσα εἴτε νεωτέραν ἐργασίαν περὶ Ἀμοργοῦ εἰς βιβλίον, εἴτε ἀνατυπώνουσα παλαιὸν τοι­οῦτον καὶ δὴ τὸ κλασσικὸν τοῦ μακαρίτου Α. Μιλιαράκη. Ὁ ἐκλεκτὸς καὶ φιλοπρόοδος ὅμως ἐν Σικάγῳ τῆς Ἀμερικὴς συμπο­λίτης μας κ. Εὐάγγελος Νομικὸς μὲ τὰ γνωστὰ εἰς πάντας τοὺς συμπολίτας εὐγενῆ πατριωτικὰ αἰσθήματα του, ἁπαλάσσει τὴν ἡμετέραν ἀδελφότητα τῆς ἀνωτέρω μερίμνης καὶ σοβαρωτάτης δαπάνης, ἀπέστειλας εἰς αὐτὴν πολλὰ ἀντίτυπα τοῦ παρόντος βιβλίου ἀνατυπωθέντος ἐν Σικάγῳ δαπάναις του, ὅπως διαθέση ταῦτα μεταξὺ τῶν μελῶν της.

Ἡ Ἀδελφότης τῶν ἁπανταχοῦ Ἀμοργίνων, εὐγνωμονεὶ τὸν καὶ δι’ ἄλλων ἔργων ἐκδηλώσαντα τὸν πατριωτισμὸν του καὶ τὴν πρὸς τὴν ἰδιαιτέραν μας πατρίδα Ἀμοργὸν ἀγάπην του καὶ ἐνδια­φέρον του, ἀγαπητὸν συμπολίτην κ. Εὐάγγελον Νομικὸν καὶ εἶναι εὐτυχὴς διότι δι’ αὐτῆς προσφέρεται τὸ πάρον τεῦχος περὶ Ἀμοργοῦ τοῦ ἀειμνήστου Α. Μηλιαράκη εἰς τὰ μέλη αὐτῆς Ἀμοργίνους.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ἀπριλίου 1928

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΟΡΓΙΝΩΝ

Κάντε  κλικ στην φωτογραφία για να διαβάσετε το βιβλίο

 


Απάντηση